Επίδραση των ενσωματωμένων στο έδαφος υπολειμμάτων του ηλίανθου στην ανάπτυξη και απόδοση χεριμερινών σιτηρών και ψυχανθών

Eureka! Institutional Repository

About Policies About Authors Statistics FAQs Links Help Sitemap

Επίδραση των ενσωματωμένων στο έδαφος υπολειμμάτων του ηλίανθου στην ανάπτυξη και απόδοση χεριμερινών σιτηρών και ψυχανθών

Show full item record

Title: Επίδραση των ενσωματωμένων στο έδαφος υπολειμμάτων του ηλίανθου στην ανάπτυξη και απόδοση χεριμερινών σιτηρών και ψυχανθών;
Effect of embedded in the soil of sunflower residues on growth and yield of grain and leguminous cherimerinon
Author: Αντωνιάδου, Αικατερίνη; Σιαμπάν, Ιμπραήμ
Επιβλέπων (-ουσα): Κίτσιος, Δήμας
Keywords: Ηλίανθος
Sunflower
Field
Αγρός
Allilopathitikes crops
Αλληλοπαθητικές καλλιέργειες
Subject Headings: Agricultural wastes
Sunflowers--Utilization
Ηλιοτρόπια--Χρήση
Winter grain--Development
Γεωργικά υπολείμματα
Χειμερινά σιτηρά--Ανάπτυξη
Abstract: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση σε συνθήκες αγρού, της επίδρασης των ενσωματωμένων στο έδαφος υπολειμμάτων του ηλίανθου, στην ανάπτυξη και απόδοση χειμερινών σιτηρών και ψυχανθών (σιτάρι, κριθάρι, βίκος, λαθούρι και ρόβι), στον αγρό του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Αρχικά, γίνεται εκτεταμένη αναφορά στον ηλίανθο, το σιτάρι, το κριθάρι, το βίκο, το λαθούρι και το ρόβι. Στη συνέχεια, πραγματοποιείται έρευνα στον αγρό για την ανάπτυξη των χειμερινών σιτηρών και ψυχανθών και τέλος, παρατίθενται τα συμπεράσματα τα οποία προέκυψαν από την έρευνα.The purpose of this study is to investigate in field conditions, the effect of embedded in the soil of sunflower residues on growth and yield of winter cereals and legumes (wheat, barley, vetch, vetch and bitter vetch), in the field of ATEI of Thessaloniki. Initially, it makes extensive reference to the sunflower, wheat, barley, vetch, vetch and bitter vetch. Then research carried out in the field for the development of winter cereals and legumes, and finally presents the conclusions that emerged from the research.
Description: Πτυχιακή εργασία--ΣΤΕΓΤΕΤΡΟΔ--Τμήμα Τεχνολογίας Γεωπονίας, 2015--αα6629
URI: http://hdl.handle.net/10184/11415

Files in this item

Files Size Format View
Siampan_Antoniadou.pdf 1.356Mb application/pdf View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record