Η πορεία των ελληνικών εξαγωγών απο την ένταξη της Ελλάδας στην ζώνη του ευρώ έως σήμερα και οι προοπτικές τους

Eureka! Institutional Repository

About Policies About Authors Statistics FAQs Links Help Sitemap

Η πορεία των ελληνικών εξαγωγών απο την ένταξη της Ελλάδας στην ζώνη του ευρώ έως σήμερα και οι προοπτικές τους

Show full item record

Title: Η πορεία των ελληνικών εξαγωγών απο την ένταξη της Ελλάδας στην ζώνη του ευρώ έως σήμερα και οι προοπτικές τους;
The evolution of Greek exports since Greece's entry into the euro area and their prospects
Author: Παντελίδη, Κατερίνα
Επιβλέπων (-ουσα): Μπελίδης, Αθανάσιος
Keywords: Εξαγωγές
Prospects
Ευρώ
Greek exports
Ελληνικές εξαγωγές
Προοπτικές
Euro
Exports
Subject Headings: Εξαγωγές--Ελλάδα
Exports--Greece
Ευρωζώνη
Eurozone
Abstract: The purpose of this work is the analysis of the export model of Greece, compared with those in other countries with similar economies and finally the assessment of the prospects of Greek exports. Initially, there is a throwback to the events that occurred on the accession of Greece in the eurozone to date. Then, the course of Greek exports is analyzed from 2000 to 2010, as well as the services and goods offered. Then a comparison between Greece and other Member countries of the European Union and finally presents the conclusions that emerged from research.Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάλυση του εξαγωγικού προτύπου της Ελλάδας, η σύγκριση του με εκείνα των άλλων χωρών με παρόμοιες οικονομίες και τέλος η εκτίμηση των προοπτικών των ελληνικών εξαγωγών. Αρχικά, γίνεται μια ιστορική αναδρομή στα γεγονότα που συνέβησαν από την ένταξη της Ελλάδας στην ευρωζώνη έως και σήμερα. Έπειτα, αναλύεται η πορεία των εξαγωγών της Ελλάδας από το 2000 έως το 2010, όπως και οι υπηρεσίες και τα αγαθά που προσφέρει. Στη συνέχεια, πραγματοποιείται σύγκριση ανάμεσα στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τέλος, παρατίθενται τα συμπεράσματα τα οποία προέκυψαν από έρευνα.
Description: Πτυχιακή εργασία--ΣΔΟ--Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης, 2015--αα6636
URI: http://hdl.handle.net/10184/11452

Files in this item

Files Size Format View
Pantelidi_Katerina.pdf 1.179Mb application/pdf View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record