Η διερεύνηση των στάσεων και συμπεριφορών των καταναλωτών, κατοίκων του Δήμου Θεσσαλονίκης, ως προς τον ηθικό καταναλωτισμό, κατά την χρονική περίοδο της άνοιξης του 2014

Eureka! Institutional Repository

About Policies About Authors Statistics FAQs Links Help Sitemap

Η διερεύνηση των στάσεων και συμπεριφορών των καταναλωτών, κατοίκων του Δήμου Θεσσαλονίκης, ως προς τον ηθικό καταναλωτισμό, κατά την χρονική περίοδο της άνοιξης του 2014

Show full item record

Title: Η διερεύνηση των στάσεων και συμπεριφορών των καταναλωτών, κατοίκων του Δήμου Θεσσαλονίκης, ως προς τον ηθικό καταναλωτισμό, κατά την χρονική περίοδο της άνοιξης του 2014;
Exploring attitudes and behavior of consumers, residents of Thessaloniki, for moral consumerism, at the time of the 2014 Spring
Author: Τσιφτής, Κωνσταντίνος; Τζαρούχη, Γλυκερία; Ανδρεάδου, Βασιλική
Επιβλέπων (-ουσα): Δελησταύρου, Αντωνία
Keywords: Ethical consumerism
Ηθικός καταναλωτισμός
Consumer attitudes
Στάσεις καταναλωτών
Consumer behavior
Συμπεριφορά καταναλωτών
Subject Headings: Καταναλωτές--Έρευνα--Ελλάδα--Θεσσαλονίκη
Consumers--Research--Greece--Thessaloniki
Συμπεριφορά καταναλωτή--Ηθικές απόψεις--Ελλάδα--Θεσσαλονίκη
Consumer behavior--Moral and ethical aspects--Greece--Thessaloniki
Abstract: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση των στάσεων και συμπεριφορών των καταναλωτών με θέμα την ηθική κατανάλωση, κατά την χρονική περίοδο της άνοιξης του 2014. Αρχικά, παρουσιάζεται η προκαταρκτική φάση της έρευνας στην οποία περιλαμβάνονται το ερέθισμα, ο σκοπός και οι στόχοι. Έπειτα, παρατίθεται η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και η συγκέντρωση δευτερογενών στοιχείων που αφορούν τον ηθικό καταναλωτισμό. Στη συνέχεια, έχουμε εκτεταμένη ανάλυση της μεθοδολογίας που ακολουθήθηκε για την έρευνα κατά την χρονική περίοδο της άνοιξης του 2014 στη Θεσσαλονίκη. Τέλος, παρατίθενται τα συμπεράσματα τα οποία προέκυψαν μέσα από την έρευνα.The purpose of this paper is to explore the attitudes and behavior of consumers on ethical consumption, during the period of the 2014 spring. Initially, presented the preliminary phase of investigation on which the stimulus include the purpose and objectives. Then presents the literature review and the collection of secondary data related to ethical consumerism. Then, we have an extensive analysis of the methodology followed for research during the period of spring 2014 in Thessaloniki. Finally, given the conclusions which emerged through research.
Description: Πτυχιακή εργασία--ΣΔΟ--Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης, 2015--αα6637
URI: http://hdl.handle.net/10184/11453

Files in this item

Files Size Format View
Andreadou_Tzarouxi_Tsiftsis.pdf 6.560Mb application/pdf View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record