Διερεύνηση και καταγραφή των στάσεων και των συμπεριφορών των κατοίκων του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης, όσον αφορά τα ηθικά προϊόντα

Eureka! Institutional Repository

About Policies About Authors Statistics FAQs Links Help Sitemap

Διερεύνηση και καταγραφή των στάσεων και των συμπεριφορών των κατοίκων του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης, όσον αφορά τα ηθικά προϊόντα

Show full item record

Title: Διερεύνηση και καταγραφή των στάσεων και των συμπεριφορών των κατοίκων του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης, όσον αφορά τα ηθικά προϊόντα;
Investigate and record the attitudes and behaviors of the residents of the agglomeration of Thessaloniki, as regards the ethical products
Author: Ντιούδη, Αικατερίνη-Ιωσηφίνα; Σιαπάτη, Αφροδίτη; Σιώζιου, Σοφία
Επιβλέπων (-ουσα): Τηλικίδου, Ειρήνη
Keywords: Consumer behavior
Ηθικά προϊόντα
Ethical products
Ηθικός καταναλωτισμός
Ethical consumerism
Στάσεις καταναλωτών
Consumer attitudes
Συμπεριφορά καταναλωτών
Subject Headings: Business ethics--Greece--Thessaloniki
Κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων--Ελλάδα--Θεσσαλονίκη
Social responsibility of business--Greece--Thessaloniki
Επιχειρησιακή ηθική--Ελλάδα--Θεσσαλονίκη
Consumer behavior--Moral and ethical aspects--Greece--Thessaloniki
Συμπεριφορά καταναλωτή--Ηθικές απόψεις--Ελλάδα--Θεσσαλονίκη
Consumers--Research--Greece--Thessaloniki
Καταναλωτές--Έρευνα--Ελλάδα--Θεσσαλονίκη
Abstract: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση και καταγραφή των στάσεων και των συμπεριφορών των κατοίκων του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης, και η παροχή ορθολογικής πληροφόρησης προς τον πρόεδρο της Ένωσης Λιανικού Εμπορίου Βορείου Ελλάδος κ. Παπαντωνίου έτσι, ώστε να δώσει στοχευμένες συμβουλές στους λιανοπωλητές για την διαφαινόμενη στροφή των καταναλωτών σε άλλα τμήματα αγοράς, όπως τα ηθικά προϊόντα. Αρχικά, γίνεται παρουσίαση των προβλημάτων της διοίκησης, του μάρκετινγκ, της έρευνας του μάρκετινγκ, του θέματος και δίνονται οι γενικοί και οι ειδικοί στόχοι της έρευνας. Έπειτα, πραγματοποιείται ανάλυση του όρου ηθική κατανάλωση και γίνεται αναφορά στο προφίλ των οικολογικά συνειδητών καταναλωτών και δίνονται οι διαστάσεις της ηθικής κατανάλωσης σε καταναλωτές και επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Τέλος, παρατίθενται τα στοιχεία της έρευνας και τα συμπεράσματα τα οποία προέκυψαν.The purpose of this study is to investigate and record the attitudes and behaviors of the residents of the agglomeration of Thessaloniki, and providing rational information to the Union President Retail North Greece Mr. Papantoniou so as to provide targeted advice to retailers for emerging consumers turn to other market segments, such as ethical products. Initially, it presents the problems of management, marketing, research marketing, the subject and given the general and specific objectives of the research. Then, an analysis of the term ethical consumption and reference is made to the ecologically conscious consumer profile and given the dimensions of ethical consumption to consumers and businesses in Greece. Finally, given the survey data and the conclusions which emerged.
Description: Πτυχιακή εργασία--ΣΔΟ--Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης, 2015--αα6638
URI: http://hdl.handle.net/10184/11454

Files in this item

Files Size Format View
Ntioudi_Siapati_Siwziou.pdf 10.12Mb application/pdf View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record